REGULAMIN SPRZEDAŻY           

 

Regulamin sprzedaży określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem internetowym  www.makro-sklep.pl.

Każdy klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.

Obowiązuje wyłącznie Regulamin. W stosunkach prawnych ze Sprzedawcą nie mają zastosowania ogólne warunki umów (sprzedaży, dostaw i podobne) ani regulaminy stosowane przez Klientów.

Mianem sprzedającego określono firmę

P.H.”MAKRO” Małgorzata Baranek   działającą pod adresem

Trakt Św. Wojciecha 253, 80-018 Gdańsk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,  NIP: 584-151-98-84, Regon: 220642515 zwaną także zamiennie „usługodawcą”.

 

Kontakt z sprzedającym można uzyskać:

- pod numerami telefonu:

+48 583090075 lub +48 583066660 (kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.30)

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: makro@makro.gda.pl, zamowienia@makro.gda.pl.

- pod numerem fax: +48 583066660

§ 1 Pojęcia ogólne:

 Klient (Kupujący) 

osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą , a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia .

Produkt 

– towary w sklepie internetowym będące przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a     sprzedającym.

Przedmiot transakcji

- towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

Regulamin 

– niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Sklep Internetowy MAKRO 

- zwany także zamiennie „sklepem” – bezpłatny serwis internetowy dostępny pod adresem www.makro-sklep.pl , za pośrednictwem, którego klient może kupić produkt.

Strona sklepu

 – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.makro-sklep.pl .

Towar 

– rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.

Usługa dodatkowa

– usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz klienta poza sklepem internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

Umowa sprzedaży 

– umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy usługodawcą a klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Zamówienie 

– oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

Formularz rejestracji

– formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta i złożenie zamówienia.

Konto

– konto klienta w sklepie, są w nim gromadzone  dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie .

Koszyk

– element oprogramowania sklepu , w którym widoczne są wybrane przez kupującego produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalania i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów

§ 2 Zasady ogólne

 

1.  Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
2.  Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
3.  Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4.  Skuteczne dokonanie zamówienia jest możliwe w przypadku, gdy wybrany przez klienta towar jest dostępny w magazynie sklepu.
5.  Informacja o dostępności towaru znajduje się na stronie sklepu.
6.  Na Towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie towaru.
7.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian obejmujących formę, kolor i / lub inne cechy Towaru.
8.  Sklep internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza Internetem.
9.   newsletter, polegający na przesłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości o nowościach lub promocjach w Sklepie.
10. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
11. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klient powinien zastosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane ryzyko, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
12. Za pośrednictwem Sklepu przez Internet następuje zawarcie umowy sprzedaży drogą elektroniczną na odległość. Klient w każdej chwili może zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

§ 3 System składania zamówień

 

1.   Wszystkie ceny podane na stronach sklepu www.makro-sklep.pl  są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.   Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową sklepuwww.makro-sklep.pl.

3.   Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przez cały rok.

4.   Zamówienie jest skuteczne, jeśli kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia tj. prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail (w przypadku zaznaczenia opcji: Chcę otrzymać fakturę VAT – należy dodatkowo wypełnić pola z niezbędnymi danymi do jej wystawienia) , potwierdzi zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz zgodę na wszelkie postanowienia o ochronie danych osobowych oraz potwierdzi złożenie zamówienia poprzez wybór przycisku PAYU KUP ONLINE lub KUP ZA POBRANIEM.

5.   W wypadku gdy podane dane nie są kompletne lub budzące zastrzeżenia, sprzedający skontaktuje się z kupującym. Jeśli kontakt z kupującym nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji z opcją KUP ZA POBRANIEM sprzedający zastrzega sobie prawo sprawdzenia danych kupującego korzystając z danych podanych w formularzu  i potwierdzenia telefonicznego lub za pomocą poczty e-mail, woli zakupu przez kupującego.

6.   Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktura pro-forma, faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7.   W trakcie składania zamówienia, kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8.   Po złożeniu przez klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on (na podany w formularzy zamówienia adres e-mail) automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. W przypadku zauważenia niezgodności klient powinien niezwłocznie zgłosić to drogą elektroniczną do sklepu na adres: sklep@makro.gda.pl .

9.   Klient może wycofać (anulować) swoje zamówienie kontaktując się telefonicznie pod numer +48 583090075 (kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.30 i potwierdzając dyspozycję pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: zamowienia@makro.gda.pl jednak tylko przed wysłaniem towaru, którego wysyłka odbywa się zgodnie z § 4 regulaminu. Jeżeli anulowanie nie jest możliwe klient zostanie o tym powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu zapłaty za zamówiony produkt tj. zaksięgowania przez sklep płatności dokonanej przez klienta za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PAYU lub w momencie wpływu zamówienia z wyborem opcji - KUP ZA POBRANIEM.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia (lub podany drogą mailową w przypadku zgłoszenia przez klienta niezgodności z danymi podanymi w formularzu). Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o.  (strona internetowa firmy wysyłkowej: www.dpd.com.pl ). Zastrzegamy sobie wyboru innej firmy kurierskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego (chęć takiej formy odbioru klient zgłasza przesyłając informację na adres: zamowienia@makro.gda..pl ).

3. Termin wysyłki towaru do klienta to maksymalnie 3 – 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia po zaksięgowaniu przez sklep płatności dokonanej przez klienta za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PAYU lub daty zamówienia z opcją – KUP ZA POBRANIEM. Za dni robocze uważać się będzie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie wysyłamy i nie dostarczamy towaru w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Firma kurierska dostarcza towar w ciągu 2 – 4  dni od momentu przekazania towaru przez sklep.

4. Klient  zostanie obciążany kosztami dostawy (wysyłki),o której jest mowa w punktach od 1 do 4 § 4 Regulaminu . Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając w zakładkę Dostawa na stronie internetowej sklepu.

§ 5 System płatności

 

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

2. W celu zapewnienia klientowi maksymalnego bezpieczeństwa i wiarygodności transakcji, płatność za zamówiony towar możliwa jest za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PAYU.

3. Klient po potwierdzeniu zamówienia poprzez wybór przycisku PAYU KUP ONLINE zostaje przekierowany na stronę płatności internetowych PAYU realizujących przelewy w 24 bankach, gdzie może dokonać natychmiastowej płatności za zamówiony towar. Lista banków dostępna jest na stronie internetowej sklepu.

4. W przypadku, gdy klient nie mam możliwości zapłaty w proponowanych 24. bankach, może wybrać dostępną opcję w systemie płatności elektronicznych PAYU - PRZELEW BANKOWY i dokonać płatności w wybranym przez siebie banku, poczcie itp. Niezbędne dane do przelewu tj. dane odbiorcy, nazwa banku, numer rachunku, tytuł przelewu i kwota, a także wzór przelewu do wydruku będą dostępne na stronie płatności PayU SA.

5. Jeżeli z jakiś przyczyn natychmiastowa zapłata nie była możliwa, płatność można dokonać łącząc się ze stroną płatności PayU przy użyciu „linka” do strony internetowej (załączonego w automatycznej odpowiedzi ze sklepu potwierdzającego przyjęcie zamówienia).

6. Klient może wybrać także metodę płatności – PŁACE PRZY ODBIORZE (KUP ZA POBRANIEM). Zapłata za zakupiony produkt wraz z kosztami tego typu przesyłki, pobierana jest przez przedstawiciela firmy kurierskiej w momencie dostarczenia towaru do kupującego.

§ 6 Odbiór towaru

 

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeśli jest uszkodzone, nie należy przyjmować przesyłki. Prosimy w takiej sytuacji kuriera o sporządzenie tzw. protokołu ustalenia stanu przesyłki.

3. Po przyjęciu od kuriera przesyłki, należy sprawdzić w obecności kuriera jej zawartość i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń prosimy kuriera o sporządzenie protokołu ustalenia stanu przesyłki.

4. Informację o uszkodzeniu należy przesłać do nas pod adres: zamowienia@makro.gda.pl lub zgłosić telefonicznie  tel.: +48 58 3090075 (kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.30), co usprawni ewentualną dostawę nowego towaru.

4. Brak stwierdzenia i potwierdzenia przez kuriera nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie

§ 7 Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni  Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. (Dz.U.2016.380 ze zm.)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY – pobierz dokument

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

§ 8 Procedura reklamacji

 

1. Produkty posiadają gwarancję producenta lub sprzedającego i obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez sprzedającego. Na stronach sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego produktu. 

2. W przypadku konieczności złożenia reklamacji należy zgłosić ją do sprzedającego na adres poczty elektronicznej: zamowienia@makro.gda.pl lub adres siedziby sprzedającego: P.H. ‘’MAKRO’’ Małgorzata Baranek , Trakt Św. Wojciecha 253, 80-018 Gdańsk, podając swoje dane, datę zakupu produktu oraz zwięzły opis wady, objawy i okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie klienta uznał za uzasadnione.

4. W przypadku reklamacji akumulatora, ten odbierany jest na koszt kupującego, chyba że doszło do innych ustaleń ze sprzedającym. Prosimy o dokładne zapakowanie akumulatora w przypadku wysyłki, aby uniknąć uszkodzenia w transporcie.

5. W przypadku gdy reklamacja jest uznana, nowy towar odsyłany jest na koszt sprzedającego.

6. W przypadku nieuznanej reklamacji koszty związane z odebraniem, ponownym wysłaniem oraz ewentualnym ładowaniem akumulatora ponosi Reklamujący.

7. Reklamujący zobowiązany jest do dołączenia: karty gwarancyjnej (dotyczy produktów, do których takowa jest dołączana), dowodu zakupu (pozostałe produkty, do których nie dołączono karty gwarancyjnej) oraz wypełnionego PROTOKOŁU REKLAMACYJNEGO – pobierz dokument.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze sprzedawcą.

- konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 200 r o  Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą.

- konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej.

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Usługodawca pełniąc funkcję Administratora Danych Osobowych przechowuje i przetwarza dane osobowe klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.L 119 z 04.05.2016, dalej „Rozporządzenie”).  Wszelkie informacje dotyczące naszej polityki prywatności, a także ochrony danych znajdują się w dokumencie  – pobierz dokument.

3. Klient składając zamówienie wyraża jednocześnie zgodę na przetworzenie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia i do celów marketingowych.

4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży i w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom współodpowiedzialnym za sprawną realizację transakcji: tj.: PayU SA oraz firmie kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

5. Podanie danych osobowych przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez sklep.

6. Sklep do swojego poprawnego funkcjonowania wykorzystuje pliki cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej sklepu (www.makro-sklep.pl) bez wykorzystywania mechanizmu cookies, jednak może to spowodować, że część funkcji sklepu nie będzie działać prawidłowo.


§ 11 Zwrot zużytych Akumulatorów


Przypominamy o zasadach sprzedaży wysyłkowej akumulatorów.

Zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z dnia 28 maja 2009 r.) oraz ustawą o ochronie środowiska (Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 62 poz. 627) nowelizacja ustawy z 24.4.2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666; dalej: BaterieU) na mocy ustawy z 29.8. 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1322) , w przypadku nie zdania starego akumulatora przy zakupie nowego, do końcowej ceny zamówionego akumulatora objętego wyżej wymienioną ustawą doliczona zostanie kaucja w wysokości 30zł. Kaucja zostanie zwrócona na wskazane konto bankowe klienta w terminie 3 – 4 dni roboczych licząc od dnia dosłania na adres internetowy: zamowienia@makro.gda.pl, pod nr fax +48 58 3066660 lub osobiście dowodu utylizacji starego akumulatora lub dostarczenia zużytego akumulatora. Termin dostarczenia Karty Przekazania Odpadu KPO lub zdanie zużytego akumulatora do siedziby firmy P.H.”MAKRO” Małgorzata Baranek, Trakt Św. Wojciecha 253, 80-018 Gdańsk wynosi 30 dni  kalendarzowych od dnia zakupu. Nie dostarczenie wyżej wymienionego dokumentu lub zużytego akumulatora, we wskazanym w ustawie terminie spowoduje przekazanie pobranej kaucji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
W przypadku odbioru kurierem, należy skontaktować się z naszą firmą w celu umówienia kuriera na dzień i godzinę. Starą baterie należy zabezpieczyć tak aby nie uszkodziła innych ładunków (można posiłkować się kartonem po nowym akumulatorze).  
Po dostarczeniu przez klienta zużytych akumulatorów zarówno przy zakupie stacjonarnym jak i przy zakupie przez Internet gromadzone są one tymczasowo w punkcie sprzedaży akumulatorów, a następnie przekazywane do firmy która zajmuję się ich recyclingiem.

§ 12 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sklepem a klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te amiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

4. Wersja regulaminu z 24.05.2018 r.