REGULAMIN SPRZEDAŻYRegulamin sprzedaży określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem www.sklep.makro.gda.pl.

Mianem sprzedającego określono firmę  
P.H.”MAKRO” Małgorzata Baranek  działającą pod adresem  
Trakt Św. Wojciecha 253, 80-018 Gdańsk zarejestrowaną pod numerem  
NIP: 584-151-98-84, Regon: 220642515 zwaną także zamiennie „usługodawcą”.  

Kontakt z sprzedającym można uzyskać:
- pod numerami telefonu: +48 583090075 lub +48 583066660 (kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.30)
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@makro.gda.pl,  zamowienia@makro.gda.pl
- pod numerem faxu: +48 583066660   

§ 1 Pojęcia ogólne:


Klient (Kupujący)  
– osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia (w tym również Konsument).
Produkt  
– towary i usługi dodatkowe prezentowane w sklepie internetowym.
Przedmiot transakcji
- towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
Regulamin
– niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Sklep internetowy MAKRO  
- zwany także zamiennie „sklepem” – bezpłatny serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.makro.gda.pl, za pośrednictwem, którego klient może kupić produkt.
Strona sklepu
– każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.sklep.makro.gda.pl.
Towar  
– rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.
Usługa dodatkowa
– usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz klienta poza sklepem internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
Umowa sprzedaży
– umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy usługodawcą a klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Zamówienie
– oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.   

§ 2 Zasady ogólne


1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Skuteczne dokonanie zamówienia jest możliwe w przypadku, gdy wybrany przez klienta towar jest dostępny w   magazynie sklepu.
5. Informacja o dostępności towaru znajduje się na stronie sklepu odnoszącego się do konkretnej marki i modelu akumulatora.


§ 3 System składania zamówień


1. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu www.sklep.makro.gda.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową sklepu: www.sklep.makro.gda.pl.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia tj. prawidłowo poda dane     kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail (w przypadku zaznaczenia opcji: Chcę otrzymać fakturę VAT – należy dodatkowo wypełnić pola z niezbędnymi danymi do jej    wystawienia) , potwierdzi zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz zgodę na wszelkie postanowienia o ochronie            danych osobowych oraz potwierdzi złożenie zamówienia poprzez wybór przycisku PAYU KUP ONLINE lub KUP ZA POBRANIEM.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne lub budzące zastrzeżenia, sprzedający skontaktuje się z kupującym. Jeśli kontakt z kupującym nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji z opcją KUP ZA POBRANIEM sprzedający zastrzega sobie prawo sprawdzenia danych kupującego korzystając z danych podanych w formularzu  i potwierdzenia telefonicznego lub za pomocą poczty e-mail, woli zakupu przez kupującego.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktura pro-forma, faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17      grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania zamówienia, kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych      sklepu internetowego sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Po złożeniu przez klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on (na podany w formularzy zamówienia adres e-mail) automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. W przypadku zauważenia niezgodności klient powinien niezwłocznie zgłosić to drogą elektroniczną do sklepu na adres: sklep@makro.gda.pl.
9. Klient może wycofać (anulować) swoje zamówienie kontaktując się telefonicznie pod numer +48 583090075 (kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.30 i potwierdzając dyspozycję pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sklep@makro.gda.pl jednak tylko przed wysłaniem towaru, którego wysyłka odbywa się zgodnie z § 4 regulaminu. Jeżeli anulowanie nie jest możliwe klient zostanie o tym powiadomiony za pośrednictwem poczty       elektronicznej.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu zapłaty za zamówiony produkt tj.  zaksięgowania przez sklep płatności dokonanej przez klienta za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PAYU   
lub w momencie wpływu zamówienia z wyborem opcji - KUP ZA POBRANIEM.


§ 4 Koszty i termin wysyłki


1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia (lub podany drogą mailową w przypadku zgłoszenia przez klienta niezgodności z danymi podanymi w formularzu). Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o.  (strona internetowa firmy wysyłkowej: www.dpd.com.pl ). Zastrzegamy sobie wyboru innej firmy kurierskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego (chęć takiej formy odbioru klient zgłasza przesyłając informację na adres: sklep@makro.gda.pl).
3. Termin wysyłki towaru do klienta to maksymalnie 3 – 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia po zaksięgowaniu przez sklep płatności dokonanej przez klienta za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PAYU lub daty zamówienia z opcją – KUP ZA POBRANIEM. Za dni robocze uważać się będzie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie wysyłamy i nie dostarczamy towaru w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Firma kurierska dostarcza towar w ciągu 2 – 3  dni od momentu przekazania towaru przez sklep.
4. Klient  zostanie obciążany kosztami dostawy (wysyłki),o której jest mowa w punktach od 1 do 4 § 4 Regulaminu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając w link „płatności i dostawa towaru" na stronie: www.sklep.makro.gda.pl.


§ 5 System płatności


1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
2. W celu zapewnienia klientowi maksymalnego bezpieczeństwa i wiarygodności transakcji, płatność za zamówiony towar możliwa jest za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PAYU.
3. Klient po potwierdzeniu zamówienia poprzez wybór przycisku PAYU KUP ONLINE zostaje przekierowany na stronę płatności internetowych PAYU realizujących przelewy w 24 bankach, gdzie może dokonać natychmiastowej płatności za zamówiony towar. Lista banków dostępna jest na stronie internetowej sklepu.
4. W przypadku, gdy klient nie mam możliwości zapłaty w proponowanych 24. bankach, może wybrać dostępną opcję w systemie płatności elektronicznych PAYU - PRZELEW BANKOWY i dokonać płatności w wybranym przez siebie banku, poczcie itp. Niezbędne dane do przelewu tj. dane odbiorcy, nazwa banku, numer rachunku, tytuł przelewu i kwota, a także wzór przelewu do wydruku będą dostępne na stronie płatności PayU SA.
5. Jeżeli z jakiś przyczyn natychmiastowa zapłata nie była możliwa, płatność można dokonać łącząc się ze stroną płatności PayU przy użyciu „linka” do strony internetowej (załączonego w automatycznej odpowiedzi ze sklepu potwierdzającego przyjęcie zamówienia).
6. Klient może wybrać także metodę płatności – PŁACE PRZY ODBIORZE (KUP ZA POBRANIEM). Zapłata za zakupiony produkt wraz z kosztami tego typu przesyłki, pobierana jest przez przedstawiciela firmy kurierskiej w momencie dostarczenia towaru do kupującego.


§ 6 Odbiór towaru


1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeśli jest uszkodzone, nie należy przyjmować przesyłki. Prosimy w takiej sytuacji kuriera o sporządzenie tzw. protokołu ustalenia stanu przesyłki.
3. Po przyjęciu od kuriera przesyłki, należy sprawdzić w obecności kuriera jej zawartość i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń prosimy kuriera o sporządzenie protokołu ustalenia stanu przesyłki.
4. Informację o uszkodzeniu należy przesłać do nas pod adres: sklep@makro.gda.pl lub zgłosić telefonicznie  tel.: +48 58 3090075 (kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.30), co usprawni ewentualną dostawę nowego akumulatora.
5. Brak stwierdzenia i potwierdzenia przez kuriera nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.


§ 7 Odstąpienie od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni  Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY – pobierz dokument

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).


§ 8 Procedura reklamacji


1. Produkty posiadają gwarancję producenta lub sprzedającego i obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez sprzedającego.
2. W przypadku konieczności złożenia reklamacji należy zgłosić ją do sprzedającego na adres poczty elektronicznej: sklep@makro.gda.pl lub adres siedziby sprzedającego: P.H. ‘’MAKRO’’ Małgorzata Baranek, Trakt Św. Wojciecha 253, 80-018 Gdańsk, podając swoje dane, datę zakupu akumulatora oraz objawy jakie występują.
3. W przypadku reklamacji akumulator odbierany jest na koszt kupującego, chyba że doszło do innych ustaleń ze sprzedającym. Prosimy o dokładne zapakowanie akumulatora w przypadku wysyłki, aby uniknąć uszkodzenia w transporcie.
4. W przypadku gdy reklamacja jest uznana, nowy akumulator odsyłany jest na koszt sprzedającego.
5. W przypadku nieuznanej reklamacji koszty związane z odebraniem, ponownym wysłaniem oraz ewentualnym ładowaniem akumulatora ponosi Reklamujący.
6. Reklamujący zobowiązany jest o dołączenie: karty gwarancyjnej, dowodu zakupu oraz wypełnionego PROTOKOŁU REKLAMACYJNEGO – pobierz dokument.


§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Usługodawca pełniąc funkcję Administratora Danych Osobowych przechowuje i przetwarza dane osobowe klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
3. Klient składając zamówienie wyraża jednocześnie zgodę na przetworzenie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia i do celów marketingowych.
4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży i w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom współodpowiedzialnym za sprawną realizację transakcji: tj.: PayU SA oraz firmie kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
5.  Podanie danych osobowych przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez sklep.
6. Sklep do swojego poprawnego funkcjonowania wykorzystuje pliki cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej sklepu (www.sklep.makro.gda.pl) bez wykorzystywania mechanizmu cookies, jednak może to spowodować, że część funkcji sklepu nie będzie działać prawidłowo.


§ 10 Zwrot zużytych Akumulatorów


Przypominamy o zasadach sprzedaży wysyłkowej akumulatorów.

Zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z dnia 28 maja 2009 r.) oraz ustawą o ochronie środowiska (Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 62 poz. 627) nowelizacja ustawy z 24.4.2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666; dalej: BaterieU) na mocy ustawy z 29.8. 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1322) , w przypadku nie zdania starego akumulatora przy zakupie nowego, do końcowej ceny zamówionego akumulatora objętego wyżej wymienioną ustawą doliczona zostanie kaucja w wysokości 30zł. Kaucja zostanie zwrócona na wskazane konto bankowe klienta w terminie 3 – 4 dni roboczych licząc od dnia dosłania na adres internetowy: sklep@makro.gda.pl, pod nr fax +48 58 3066660 lub osobiście dowodu utylizacji starego akumulatora lub dostarczenia zużytego akumulatora. Termin dostarczenia Karty Przekazania Odpadu KPO lub zdanie zużytego akumulatora do siedziby firmy P.H.”MAKRO” Małgorzata Baranek, Trakt Św. Wojciecha 253, 80-018 Gdańsk wynosi 30 dni  kalendarzowych od dnia zakupu. Nie dostarczenie wyżej wymienionego dokumentu lub zużytego akumulatora, we wskazanym w ustawie terminie spowoduje przekazanie pobranej kaucji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
W przypadku odbioru kurierem, należy skontaktować się z naszą firmą w celu umówienia kuriera na dzień i godzinę. Starą baterie należy zabezpieczyć tak aby nie uszkodziła innych ładunków (można posiłkować się kartonem po nowym akumulatorze).  
Po dostarczeniu przez klienta zużytych akumulatorów zarówno przy zakupie stacjonarnym jak i przy zakupie przez Internet gromadzone są one tymczasowo w punkcie sprzedaży akumulatorów, a następnie przekazywane do firmy która zajmuję się ich recyclingiem.


§ 11 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sklepem a klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.
4. Wersja regulaminu z 02.04.2016 r.